Hopp til hovedinnhold
Olav Friisberg Larssen

Olav Friisberg Larssen


Hold on to your hats, folks, because you’re about to meet a true creative force. I’m Olav Friisberg Larssen, a 32-year-old sonic wizard and UX design mastermind, and I’m here to take you on a wild ride through the world of sound production and digital design. I’ve lived my life on the cutting edge of creativity, pushing boundaries and blowing minds as a sound engineer for some of the most electrifying films, live shows, and DJ gigs around. I’ve crafted soundscapes that transport listeners to another world, capturing their hearts and igniting their imaginations with every beat and every blast of sound.

But my adventures don’t stop there. I’m currently living the dream as a UX Designer at Digitaliseringsdirektoratet, where I’m using my powers for good to make the digital world a better place. I’m working on the front lines, creating recruitment videos and improving internal websites and recruitment sites to ensure that every user has a seamless, intuitive, and enjoyable experience.

I’m a student at NTNU, where I’m honing my skills in Interaction Design and learning how to use technology to create solutions that make a real difference in the world.

So what’s next for me? I’m ready for anything. I’m on the hunt for cool projects and amazing people to work with. And when I’m not working, you’ll find me spending time with my loving family, recharging my batteries and getting ready for the next big adventure. So, buckle up and get ready to join me on a wild ride through the world of sound and design. I promise you won’t be disappointed.

Prosjekter

Bachelorprosjekt

Sømløse brukerkontoer og skjemamaler for kommuner - et prosjekt for et fremtidig Nasjonal Designsystem

Bachelorprosjekt

Denne bacheloroppgaven undersøker designet av offentlige digitale tjenester innenfor rammen av et nasjonalt designsystem, og hvordan det kan fungere som et verktøy for kommuner for å levere sammenhengende og brukervennlige grensesnitt. Prosjektteamet fikk Digitaliseringsdirektoratet som oppdragsgiver for et avsluttende interaksjonsdesignprosjekt i Instituttet for design ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet i Gjøvik. Oppgaven ble initiert på grunn av den fragmenterte brukeropplevelsen blant offentlige digitale tjenester som NAV, UDI og Altinn, som var tjenestene som ble undersøkt - et problem både teamet og brukerne våre opplevde i ulike perioder av livet. Prosjektgruppen samlet en innsiktsdatabase gjennom en rekke innsikts- og forskningsmetoder. Vi oppsummerte at våre brukergrupper, både flytende og ikke-flytende norsktalende opplever informasjonsoverbelastning og er forvirret av de inkonsistente designmønstrene som presenteres i moderne offentlige digitale tjenester. Dette var spesielt utbredt når brukerne gjennomfører skjemaer. I denne rapporten vil vi presentere i detalj prosjektgruppens hybridløsning bestående av retningslinjer og prototyper der gruppen så til spilldesign som inspirasjon.

Baksia

Intern nettside for Digitaliseringsdirektoratet

Baksia

Design av intern nettside for Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Hensikten med siden er at den skal vise hvordan Digdir jobber og hvordan de er organisert. Siden er oppe og går som beta nå og utviklingen av den skjer fortløpende.

Fikk lært mye nytt om hvordan organisasjonen var organisert. Og hvordan det har vært å jobbe med å få informasjon på plass til de forskjellige sidene.

Fått introduksjon til å bruke GitHub, Visual Studio Code. Brukt mye Figma. Og har samarbeidet på tvers av lokasjoner med mange flinke folk!

Lenke til GitHub: https://github.com/digdir/baksia Foreløpig lenke til siden: https://blue-sand-086e7ab03.2.azurestaticapps.net

Min første nettside

Webkoding

Min første nettside

Som en del av et webkodingsemne første semester ved interaksjonsdesign fikk vi i den første obligatoriske oppgaven et oppdrag om å lage en egen nettside med portefølje, litt om meg, og skrive noe morsomt. Det var veldig gøy å lære seg HTML og CSS og det er noe jeg har fortsatt med. Tar fortiden flere for å bli frontendutvikler på Scrimba og Udemy.